Borgund Stavkirke er den best bevarte av våre resterende 28 stavkirker i Norge.
Gamle Pakkhus i Trondheim

NORTHWAY arbeider aktivt innenfor rammen av GEOTURISME, som er en av grunnpilarene i forretningsidéen.

Geoturisme er definert av National Geographic Society som "turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart – miljø, kultur, estetikk, kulturarv – og som kommer lokalsamfunnet til gode".

Norge er blant de første land i verden som forplikter seg til å drive sin reisevirksomhet i tråd med prinsippene for geoturisme. I august 2005 undertegnet Innovasjon Norge en avtale (Geoturism Charter) for geoturisme med National Geographic Center for Sustainable Destinations. For mer informasjon se www.nationalgeographic.com/travel/sustainable/.

Charteret for geoturisme er et dokument i 13 punkter, som bl.a. omhandler lokal verdiskapning, arealforvaltning og bevaring av ressurser.

I charteret nevnes bl.a. at man bør :

- Gjøre maksimal bruk av lokale krefter, stimulere lokale foretak og grupper til å utvikle partnerskap seg imellom som bygger på lokalt særpreg og egenart, samt markedsføre dette utad. Stimulere til prosjektutvikling som er forankret i stedets natur, historie og kultur, innbefattet kulinariske tradisjoner, brukskunst, bildende og utøvende kunst.
- Støtte foretak og tiltak som fremmer stedets natur, estetiske karakter og den lokale kulturen.
- Forhindre nedgradering og forsøpling av miljøet ved å holde antall turister innenfor lokalt akseptable grenser.
- Lage grobunn for utvikling av et bredt sortiment av mat- og overnattingstilbud, slik at man kan henvende seg til et vidt demografisk spektrum for geoturisme-rettede produkter og tjenester, både på kort og lang sikt.
- Motivere både fastboende og gjester til å lære mer om stedet. Finne måter å gi lokale krefter spillerom til å vise frem reisemålets naturattraksjoner og kulturarv, både for å berike besøksopplevelsen og forsterke lokalbefolkningens tilhørighet til og kunnskaper om reisemålet.
- Sørge for at fornøyde gjester tar med seg positive ferieopplevelser hjem som de kan formidle videre til venner og kjente.

Geoturisme er et sterkt voksende segment i turistmarkedet.

National Geographic, i sitt tidsskrift "Traveler", kåret i 2005 de norske fjordene til verdens beste reisemål ut i fra kriteria i henhold til definisjonen for geoturisme.

Geoturisme-plattformen er også en støttepilar i profileringen av Norges verdensarvsteder.

Northway AS  Ruseløkkveien 59   NO - 0251 Oslo   +47 45 60 37 56   e-mail: northway@uniquetours.no
Norsk
English
Français
Deutsch